16.3.08

Certamen poètic en català per a joves

L'Ajuntament de Borges del Camp convoca el XIX PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES

CONVOCATÒRIA
Queden convocats, amb caràcter general, els premis següents:

POESIA.Tema lliure.
Dotat amb 500€ pel guanyador/guanyadora.

BASES
1a. Podran optar a aquests premis, tots els joves residents a Catalunya, entre 16 i 20 anys.

2a. Els treballs han de ser escrits en català, preferiblement escrits a ordinador i impresos en fulls DIN A4. Amb una extensió de 5 a 15 pàgines per la narració i un mínim de 50 versos per la poesia (es facilitarà a l'organització una còpia en suport disquet, CD o per correu electrònic).

3a. Els treballs han de ser originals de l'autor, i no poden concursar aquells que hagin estat guardonats en altres certàmens.

4a. Els treballs es presentaran en sobres tancats adreçats al Patronat Municipal de Cultura, Esports i Festes de Les Borges del Camp, Carrer Catalunya, 17, 43350 - Les Borges del Camp. A l'interior hi haurà el treball i cinc còpies en paper amb el seu títol i la modalitat a la qual concursa, la còpia en suport disquet o CD (si no es tramet per correu electrònic a pm.cef@borges.altanet.org) i un altre sobre tancat que contindrà el títol de l'obra, les dades personals de l'autor, un telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI.

5a. Cada autor només pot presentar un treball a cadascuna de les modalitats convocades.

6a. La data màxima de presentació dels treballs serà el dia 28 de març de 2008, al Patronat Municipal de Cultura, Esports i Festes. També podran ser tramesos per correu, i es tindrà en compte la data que figuri al mata-segells.

7a. Els premis es lliuraran amb motiu de la Diada de Sant Jordi, en un acte que oportunament s'anunciarà.

8a. Els treballs que no siguin premiats podran ser recollits al Patronat Municipal de Cultura fins el dia 27 de juny de 2008.

9a. Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la web municipal i restaran en poder del Patronat per si es volen editar.

10a. El Jurat pot declarar el premi desert si ho considera oportú.

11a. El jurat estarà facultat per interpretar aquestes bases i decidir tot allò que no s’hi hagi previst.

12a. La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, així com la decisió inapel·lable del Jurat.
Animeuse a participar!

Cap comentari: