14.5.14

Traba, traba, traba la lengua / Trava, trava, trava la llengua


Ràpid, ràpid, que anem a jugar amb les travallengües -il. Wiebke Petersen-

Aquest dimecres anem a enredar-se, millor dit, anar a enredar la llengua jugant amb els embarbussaments. Ràpid, ràpid, pronunciem aquest travallengües en veu alta i ben ràpid i... segur, segur que es fem un embolic en la llengua. Proveu-ho!

Un dos pies se sentó en un tres pies a comerse un pie,
vino un cuatro pies y le quitó el pie.
Cogió el dos pies el tres pies, se lo tiró al cuatro pies,
el cuatro pies soltó el pie,
cogió el dos pies el pie y se sentó en el tres pies a comerse el pie.

*

Esto era pin
de san Agustín
de copinapín
de copinacopa.
Y quien no dijera pin
de san Agustín
de copinapín
de copinacopa,
no beberá más vino
de esta copa.

*

El rey de Parangaricutirimicicuaro
se quiere desemparangaricutirimicuarizar,
el desemparangaricutirimicuarizador
que lo desemparangaricutirimicuarizce
buen desemparangaricutirimicuarizador será.

*

Corazón de chirichipa,
ojos de chirichipé,
si tú a mí me chirichipas
yo te chirichiparé.

*

Este era un cura odura capirotura
que compró odó capirotó
una liebre odiebre capirotiebre
y se la llevó odó capirotó
a la mesonera odera capirotera
y le dijo odijo capirotijo:
-Mesonera odera capirotera,
¿me guisas odisa capirotisa
esta liebre odiebre capirotiebre?
La mesonera odera capirotera
cogió odió capirotió
la liebre odiebre capirotiebre,
la metió odió capirotió
en un lebrillo odillo capirotillo.
Pero vino odino capirotino
el gato odato capirotato
y se comió odió capirotió
la liebre odiebre capirotiebre.
Viene el cura odura capirotura
y dice odice capirotice:
-Mesonera odera capirotera,
¿ha visto usted la liebre odiebre capirotiebre?
-Ay, señor cura odura capirotura
ha venido el gato odato capirotato
y se ha comido la liebre odiebre capirotiebre.
-Mesonera odera capirotera,
ganas me están dando odando capirotando
de coger un leño odeño capiroteño
y ponerla oderla capiroterla
como un saco de piñas odiñas capirotiñas.